Polityka prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych uzyskanych i wykorzystywanych w sklepie internetowym kwiaty-baccara.pl

 2. Właścicielem Sklepu Internetowego i jednocześnie administratorem danych jest Kwiaciarnia BACCARA Lucyna Eichert, 80-284 Gdańsk, ul. Zamenhofa 39A, zwanym dalej KB

 3. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

 4. KB dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników sklepu internetowego.

§ 1

Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

 1. KB zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwani dalej łącznie jako Użytkownicy.

 2. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku:

  1. rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy, której przedmiotem jest świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. B RODO)

  3. subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna - zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

  4. korzystania z usługi formularza kontaktowego w Sklepie Internetowym w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 3. W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym oraz w przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Użytkownik podaje:

  1. adres e-mail

  2. dane adresowe: kod pocztowy i miejscowość, ulica wraz z numerem domu/mieszkania.

  3. imię i nazwisko;

  4. numer telefonu.

  5. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Użytkownik samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Użytkownik może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §5.

 4. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:

  1. firmę Przedsiębiorcy;

  2. numer NIP.

 5. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Użytkownik podaje jedynie swój adres e-mail.

 6. W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Użytkownik podaje następujące dane:

  1. adres e-mail;

  2. mię i nazwisko;

  3. numer telefonu.

 7. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

 8. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie Internetowym. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

 9. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Użytkownika w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

 10. Przekazanie danych osobowych do KB jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Użytkownika, zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Użytkownika uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Użytkownika.

§ 2

Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?

 1. Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta KB przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom KB co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

  1. Podmioty przetwarzające. KB korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na jej polecenie. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe;

  2. Administratorzy. KB korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Użytkowników. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.

 2. Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedziby w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

 3. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są:

  1. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez KB tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić KB i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

  2. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez KB tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

 4. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych, a także administrowania Sklepem Internetowym.

 5. W przypadku, gdy Użytkownik dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail KB będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Sklepie Internetowym.

 6. W przypadku skierowania żądania KB udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§ 3

Mechanizm cookies

 1. Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez KB na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają lepiej dostosowywać ofertę sklepu.

§ 4

Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

  1. Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił KB.

  2. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.

  3. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez KB zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

  4. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem KB może świadczyć jedynie za zgodą.

 1. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 21 RODO.

  1. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych.

 2. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna: art. 17 RODO.

  1. Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.

  2. Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

   1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

   2. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;

   3. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;

   4. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

   5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu KB podlega;

   6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

  3. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

 3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 18 RODO.

  1. Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. KB nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

  2. Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:

   1. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas KB ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;

   2. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania;

   3. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

   4. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Użytkownika.

 4. Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO

  1. Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo:

   1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

   2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

 5. Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.

  1. Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §6 Polityki Prywatności.

 6. Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

§ 5

Zarządzanie bezpieczeństwem – hasło

 1. KB zapewnia Użytkownikom bezpieczne połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Użytkownika w Serwisie.

 2. KB nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Użytkownika.

§ 6

Zmiany Polityki Prywatności

 1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym KB poinformuje Użytkowników z wyprzedzeniem 7 dni.

 2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: kwiaciarnia_baccara@wp.pl

 3. Data ostatniej aktualizacji 30.12.2023

 

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl